TSS-20/40A、TSN-16A、TD-30A、-40A和TDP-80A;100A

液压装置

Mobil DTE 24 Equipment Operation : 标准制造商操作条件
Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : 标准制造商操作条件

机床 — 刀库

MOBIL VACTRA OIL NO 2 Equipment Operation : 标准制造商操作条件

机床 — 导轨

Mobil Vacuoline 1405 Equipment Operation : 标准制造商操作条件

齿轮 — 齿轮箱

Mobil Vacuoline 1405 Equipment Operation : 标准制造商操作条件