型号:QS2(2级)、QSI、QSG、QSF、QMB、QMT、QSB、QSI、QST、QSVB、QS、QA、QMA、QSX、QSVI

压缩机 — 回转螺杆式压缩机

Mobil Rarus SHC 1024 压力释放 之下 : 150 磅/平方英寸
Mobil Rarus SHC 1026 压力释放 之下 : 150 磅/平方英寸
Mobil SHC Rarus 32 压力释放 之下 : 150 磅/平方英寸
Mobil SHC Rarus 68 压力释放 之下 : 150 磅/平方英寸