船用型号 MG-502、MG-506、MG-506A、MG-507、MG-507A、MG-509、MG-509CP、MG-511、MG-511A、MG-514C、MG-514CP