C2 BM,卧式,生产型(已在1998年停产)

机床 — 主轴

Mobil DTE 26 Equipment Operation : 标准制造商操作条件

轴承

Mobil DTE 26 Equipment Operation : 标准制造商操作条件

各式

Mobil DTE 26 Equipment Operation : 标准制造商操作条件
MOBIL VACTRA OIL NO 2 Equipment Operation : 标准制造商操作条件